دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مصطفی   پناهی

پست الکترونیکی : m.panahi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : جنگلداری و اقتصاد جنگل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اقتصاد جنگل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : منابع طبیعی - اقتصاد جنگل و محیط زیست
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : م.گ. اقتصاد انرژی (ارشد)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/06/14

مصطفی پناهی

مصطفی پناهی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^